Nowy nabór wniosków „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego / 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego, RPO Wielkopolskiego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2018

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, konkursu na wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego / 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego, RPO Wielkopolskiego, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30. marca do 29 maja 2018r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.03.2018 r. od godziny 7.30 do 08.06.2018 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 27.02.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+


Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będzie kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w szczególności na nieużytkach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, polegające na:

a)uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;

b)uzbrojeniu terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa), budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa bez infrastruktury doprowadzającej);

c)budowie, rozbudowie lub modernizacji innej wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych;przeprowadzeniu kampanii promocyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu).


Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Warunki formalne

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania:

a)kwota pomocy na infrastrukturę lokalną i infrastrukturę energetyczną nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji;

b) wartość dofinansowania na część projektu realizowaną zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy de minimis nie może przekroczyć 700 000 PLN;

c) w przypadku występowania w projekcie kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do dofinansowania w ramach pomocy na infrastrukturę lokalną, pomocy na infrastrukturę energetyczną i pomocy de minimis, Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% procent.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 30 000 000 PLN.

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88