NFOSiGW ogłasza konkurs na dofinansowanie dystrybucji ciepła i chłodu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2018

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu projektów w ramach Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji informuje, iż w dniach od 30.05.2018 r. do 27.07.2018 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na projekty.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
styczeń 2019

 

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 27.07.2018 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 27.07.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

O wsparcie ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ 2014-2020 nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Do wsparcia w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie w ramach działania 1.7 POIiŚ 2014-2020

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 2. budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych [*], skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
 3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
 4. podłączenia budynkw do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

[*] Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU)

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 mln zł

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

Galeria

 • Powiększ zdjęcie NFOSiGW

  NFOSiGW