Design dla przedsiębiorców - konkurs na dofinansowanie projektów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2018

W związku z ogłoszeniem przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców. Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w terminie od 3.07.2018 r. do 31.10.2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a ich siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw:lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014) niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.


Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu.

85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego – pomoc de minimis; dla inwestycyjnej części projektu - zgodnie z mapą pomocy regionalnej.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:wynosi 70 000 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych), w tym: - zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 6 189 000,00 zł- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie - 63 811 000,00 zł

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie PARP

    PARP