IV Sesja Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 30 stycznia 2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2019

Zawiadamiam, iż IV Sesja Rady Powiatu Kaliskiego, odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

                                                                                                     Porządek obrad                                                                                                                         

 IV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 30 stycznia 2019 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty,

b) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz  w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2019 r.

d) w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego,

e) w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2019 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej,

f)w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2019 – 2023,

g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 -2026.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2018 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

/-/ Jan Adam Kłysz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie