VII nabór dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej VII naboru dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi dla projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów – nr konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zaprasza do składania wniosków w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, w terminie od 29.03.2019 do 28.05.2019 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego pod adresem:https://gwd.nfosigw.gov.pl

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna - kod 403; kod 429; kod 430; kod 431);

b) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115; kod 116; kod 117; kod 118; kod 120; kod 121; kod 124).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. W ramach naboru dofinansowane będą inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 20%, wskazaną w załączniku nr 5 do rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) i Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000 zł w tym:- 2 000 000 zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK,- 8 000 000 zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak
tel. 62 501-42-88

Galeria

  • Powiększ zdjęcie NFOŚiGW

    NFOŚiGW