Program kształtowania postaw ekologicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2015

Program kształtowania postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie Kół Młodych Przyrodników w szkołach na terenie powiatu kaliskiego

PROGRAM REALIZOWANY

Z INICJATYWY STAROSTY KALISKIEGO 

PRZY WSPÓŁUDZIALE

OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU

Zgodnie z Art. 4, ust 1 ustawy o ochronie przyrody „Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym” oraz ust. 3 mówiącym, że „Obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody”, opracowano program kształtowania postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie kół młodych przyrodników w szkołach na terenie powiatu kaliskiego.

Również w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego wraz z jego aktualizacją przyjętą na lata 2009–2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013–2016, w punkcie 7.8 Edukacja społeczności lokalnej, zapisano konieczność „wspierania programów edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, gminy i szkoły”.

Szkoła to doskonałe miejsce do prowadzenia edukacji ekologicznej. Młodzi ludzie są bowiem dobrymi obserwatorami tego co się wokół nich dzieje. Edukacja ekologiczna powinna wykształcić
w uczniach poczucie współodpowiedzialności za środowisko w którym żyją.

Edukacja ekologiczna to konkretne działania w środowisku i dla środowiska. Bardzo ważnym jest stworzenie dzieciom i młodzieży takich warunków, aby samodzielnie dochodziły do pewnych prawd
i zasad, aby umiały wyciągać odpowiednie wnioski, a w szczególności, by potrafiły perspektywicznie myśleć i zauważały piękno swojego regionu oraz poruszały serca dorosłych i skłaniały ich do refleksji nad stosunkiem do przyrody, a w efekcie do zmiany postawy wobec niej w swoim codziennym życiu.

 

CELE PROGRAMU

 

 1. kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez poznawanie form ochrony przyrody, poznawanie najbliższego środowiska, obcowanie z naturą, zdobywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych i ich opisu a także kształtowanie właściwego stosunku do wszelkich form życia oraz ich poszanowania.
 2. wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko poprzez dostrzeganie niekorzystnych i korzystnych zmian zachodzących w najbliższym środowisku, poznawanie form jego degradacji oraz sposobów zapobiegania tym zmianom a także wskazywanie zachowań przyjaznych środowisku.
 3. propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności manualnej oraz poznanie wpływu degradacji środowiska na zdrowie człowieka.
 4. rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości estetycznej poprzez naukę dostrzegania piękna natury w aspekcie zmieniających się pór roku.

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

 

Program adresowany jest do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu kaliskiego, w których w ramach zajęć pozalekcyjnych, utworzone zostaną „Koła Młodych Przyrodników”. Członkami kół mogą być wszyscy chętni uczniowie, a treści zawarte w opracowanych przez poszczególne koła programach, mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości percepcji młodych ludzi. Główny nacisk w ww. programach winien być położony na konkretne działania dzieci
i młodzieży w środowisku i dla środowiska a zajęcia winny opierać się głównie o następujące bloki:

 1. Prowadzenie obserwacji ekologicznych.
 2. Organizowanie wycieczek przyrodniczych.
 3. Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów.
 4. Wykonywanie akcesoriów związanych z ochroną przyrody.
 5. Poznawanie rodzajów zanieczyszczeń w środowisku.
 6. Poznawanie zasad gospodarki odpadami.
 7. Kształtowanie postaw proekologicznych.
 8. Inne działania proekologiczne ujęte w opracowanych programach kół młodych przyrodników.

Najciekawsze przedsięwzięcia Kół Młodych Przyrodników będą wspierane rzeczowo przez Starostę Kaliskiego w miarę posiadanych środków.

Efektem końcowym wdrażania programu powinno być ukształtowanie takiej jednostki, która będzie troszczyć się o swoje środowisko i do tej troski nakłaniać innych.

 

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

W celu przystąpienia Koła Młodych Przyrodników do programu trzeba spełnić następujące warunki:

 1. Przedłożyć do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
  w Kaliszu, uzgodniony z właściwym Dyrektorem Szkoły, dokument świadczący o utworzeniu Koła Młodych Przyrodników wraz z opracowanym program pracy przedmiotowego koła.
 2. Corocznie potwierdzać do dnia 15 marca w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
  i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu, udział Koła Młodych Przyrodników w dalszej realizacji programu, oraz złożyć sprawozdanie wraz z krótkim opisem działalności koła za miniony rok.

Po zapoznaniu się ze złożonymi sprawozdaniami z działalności Kół Młodych Przyrodników, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kaliszu, w okresie od 15 marca do 15 maja, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, przeprowadzą wizytację wybranych Kół w celu zapoznania się z ich osiągnięciami i występującymi problemami, co zostanie wykorzystane przy dalszej modyfikacji programu.

W połowie czerwca nastąpi uroczyste podsumowanie realizacji programu połączone z przyznaniem nagród dla najlepiej działających Kół Młodych Przyrodników.

 

Realizację Programu wspiera Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Pliki do pobrania