Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi - tryb pozakonkursowy, RPO Wielkopolskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2019

W związku z ogłoszeniem Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020, naboru wniosków na „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi - tryb pozakonkursowy", Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zaprasza do składania wniosków w terminie od 01.04.2019 do 31.12.2019 r.

Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 01.04.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:

  1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna (w tym dofinansowanie działalności bieżącej);
  2. dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Ogółem: 46 941 176,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 42 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 941 176,00 PLN

Źródło: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/312

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
pan Damian Michalak
tel. 62 501-42-88

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie WRPO 2014

    WRPO 2014