XIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 12 września 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2019

Zawiadamiam, że XIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 12 września 2019 roku o godz. 14.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad

XIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 12 września 2019 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12 sierpnia  2019 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a)     zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania  i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kaliski,

b)     zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kaliski,

c)     w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2019 dotyczącego realizacji zadań z zakresu świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności zwanych dalej „zadaniem” z programu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej „opieka wytchnieniowa  - edycja 2019, zwanego dalej „programem” na rok 2019,

d)     w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2019 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

e)     w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia „Dar Serca” w Opatówku,

f)      w sprawie uznania petycji dot. wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kaliszu „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” za niezasługującą na uwzględnienie,

g)     w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gmin Szczytniki oraz Brzeziny,

h)     w sprawie powierzenia Gminie Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

i)       w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

j)       w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

k)     w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

l)       w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

m)   zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 – 2026.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie