Akcja usuwania azbestu w 2017 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2017

INFORMACJA w sprawie finansowania z budżetu Powiatu Kaliskiego przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na  w roku 2017.

            Zgodnie z Uchwałą Nr 913/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia  25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w roku 2017 – właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą otrzymać pomoc polegającą na finansowaniu usług usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.

            Środki finansowe na realizację wymienionego przedsięwzięcia pochodzą  z budżetu Powiatu Kaliskiego oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Finansowanie Programu:

1.     Realizacja wykonania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego należące lub będące w zarządzie:

1)     osób fizycznych,

2)     wspólnot mieszkaniowych,

3)     przedsiębiorców,

4)     jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.

 2.     Finansowanie przedsięwzięcia w 2017 roku obejmuje:

-        Zadanie 1: odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,

-        Zadania 2:   demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

 3.     Realizacja przedsięwzięcia może odbywać się na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

 4.     Finansowanie usług polegających na usuwaniu azbestu i materiałów zawierających azbest w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zapewnia Powiat Kaliski w wysokości 100% wartości brutto usług,   w ramach środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2017 rok, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 5.     Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie   z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz.Urz. UE L 352, 24.12.2013) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.    w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352, 24.12.2013).

 Wymagane kryteria jakie musi spełniać podmiot lub jednostka w celu zakwalifikowania do otrzymania pomocy w ramach ww. przedsięwzięcia:

1. Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest,   w ramach pomocy de minimis w rolnictwie jest złożenie następujących dokumentów:

1)   wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu, na obowiązującym formularzu,

2)  formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis, stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 ).

2. Przedsiębiorstwa ubiegające się o usunięcie wyrobów zawierających azbest  w ramach pomocy de minimis zobowiązane są do złożenia wniosku oraz załączenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się    o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.   o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.  z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych  przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  ( Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm).

Termin i miejsce składania wniosków.

Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego, Pl. Św. Józefa 5,   62-800 Kalisz, za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu

-  w terminie od dnia 20 lutego 2017 r.  do dnia 24 marca 2017 r.

 

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli wnioskodawcy.