Dofinansowanie na rozwój firm

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 10 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
- I etap – od 10 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.;
- II etap – od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.;
- III etap – od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.;
- IV etap – od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Złożone w danym etapie konkursu wnioski o dofinansowanie będą oceniane na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. Po zakończeniu oceny PARP opublikuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 500 000,00 zł

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 40 500 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych wynosi 500 000 zł,

a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji jest niższa niż 1 mln zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

dla usług proinnowacyjnych:

- 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
- 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;

dla inwestycji jest zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania w ramach projektu kwalifikować się będzie zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji, a także koszty inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.
Szczegółowe informacje na temat kosztów podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie: (22) 432 89 91- 93.

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej:

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp-2017r

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorstw

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorstw