Starostwo Powiatowe w Kaliszu

XXIV Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 26 sierpnia 2020 r.

18 sierpnia 2020

Zawiadamiam, iż XXIV Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 9.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Na podstawie art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.)

 

z w o ł u j ę

w zdalnym trybie obradowania

 

 

Porządek obrad

XXIV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 26 sierpnia 2020 rok

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 lipca 2020 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie propozycji pozbawienia drogi nr 4589 P Ceków – Kosmów – Plewnia kategorii drogi powiatowej,

b) w sprawie współdziałania z Gminą Blizanów w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r.,

c) w sprawie współdziałania z Gminą Szczytniki w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r.,

d) w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2020 dotyczącego realizacji zadań z zakresu świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi z Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020,

e) w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2020 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie