Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

/ Deklaracja dostępności

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana i jest redagowana zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Starostwo Powiatowe w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony intertowej, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia:

 • transmisje prowadzone na żywo i zachowane na stronie, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • skany dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich a podlegających publikacji,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji w dniu: 2021-03-29

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-24

Dostępność architektoniczna

Budynek główny - plac Św. Józefa 5

Do budynku głównego wejście znajduje się w centralnej części budynku od strony Pl. Św. Józefa. Budynek wyposażony jest w podjazd dla niepełnosprawnych do budynku. W wejściu głównym znajduje się portiernia z pracownikiem, który w razie potrzeby zawiadamia urzędnika, odpowiedzialnego za sprawę z którą przyszedł petent, po czym ten schodzi na dół i tam rozpoczyna postępowanie administracyjne. Korytarz na parterze dostępny jest dla wszystkich. Na wyższe poziomy budynku dostać się można schodami. W budynku nie ma windy, lecz Powiat Kaliski chce skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON w ramach "programu wyrównywania różnic między regionami III, na budowę windy. Korytarze w budynku głównym są wielopoziomowe, co koliduje z możliwością bezproblemowego poruszania się w ruchu poziomym. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Wśród pracowników budynku głównego znajdują się dwie osoby przeszkolone z porozumiania się językiem migowym.

Budynek skrzydła wschodniego - ul. Kolegialna 4

Do budynku na skrzydle wschodnim wejście główne znajduje się od strony Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Łaziennej, można wjechać wózkiem inwalidzkim, na zewnątrz budynku zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych, po naciśnięciu, zgłasza się pracownik Starostwa by ustawić podest – zjazd na salę obsługi. Korytarze w budynku są wielopoziomowe, co uniemożliwia bezkolizyjne poruszanie się w ruchu poziomym. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Wśród pracowników budynku skrzydła wschodniego znajdują się dwie osoby przeszkolone z porozumiania się językiem migowym.

Budynek pomocniczy ul. Częstochowska 12

Do budynku pomocniczego wejście znajduje się od strony parkingu, znajdującego się przy ul. Częstochowskiej, na parterze przed wejściem znajduje się dzwonek, po naciśnięciu schodzi pracownik Starostwa by obsłużyć petenta. Korytarze są wielopoziomowe co, uniemożliwia bezkolizyjne poruszanie się w ruchu poziomym. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” w menu dodatkowym oraz na pasku boczny mstrony internetowej).

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zachęcamy do skorzystania z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-29.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego dostępne są na stronie głównej.

Osobami wyznaczonymi do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej są: Piotr Korzekwa, informatyk@powiat.kalisz.pl oraz Ireneusz Marciniak, imarciniak@powiat.kalisz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 5014207.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/