Technologia żywności w Kaliszu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2017

Nowy kierunek studiów uruchomiła kaliska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Studenci od października 2017 roku będą mogli uczyć się  Technologii żywności i żywienia człowieka, co jest bardzo ważnym kierunkiem dla rozwoju regionu kaliskiego, gdyż ze względu na duże skupienie firm z branży spożywczej i przetwórstwa żywności, specjaliści z takiej branży są potrzebni.

Władze powiatu kaliskiego w pełni popierają utworzenie kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka, już od początku tworzenia tej inicjatywy, jako jednej z największych przedsięwzięć służących rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości.

-To bardzo cenna wiedza, którą będą mogli pozyskiwać młodzi ludzie trafiający ostatecznie na kaliski rynek pracy, a tego rodzaju specjalistów brakuje  obecnie na terenie powiatu kaliskiego, gdzie prym wiodą nowoczesne firmy rozwijające nowatorskie technologie  związane ze zdrową żywnością, produkcją i przetwarzaniem warzyw i owoców. Kalisz, powiat kaliski oraz cały obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej to ważny w kraju ośrodek produkcji żywności oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Oprócz takich potentatów jak Nestle-Winiary na obszarze Aglomeracji działa ogromna liczba firm potrzebujących specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Deficyt tego typu specjalistów jest wyraźnie zauważalny o czym informowani jesteśmy nieustająco przy okazji prowadzonych rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami- mówi Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Władze Powiatu Kaliskiego liczą na długofalową współpracę. W Zespole Szkół nr w Liskowie jest Technikum żywienia i usług gastronomicznych, natomiast w Zespole Szkół w Opatówku Technikum ogrodnicze, które to specjalności doskonale łączą się z całą branżą żywnością, co można wykorzystać we współpracy uczelni ze powiatowymi szkołami.

 Kierunek technologii żywności i żywienia człowieka w PWSZ  ma charakter interdyscyplinarny, gdyż łączy wybrane elementy wiedzy z obszaru nauk technicznych i rolniczych, z dziedzin nauk technicznych, matematycznych, chemicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych.

Główny nurt studiów umożliwia nabycie wiedzy praktycznej – inżynierskiej i technologicznej – z zakresu szeroko rozumianej technologii i inżynierii produkcji żywności, analityki żywności, zasad prawidłowego żywienia człowieka, biotechnologii, mikrobiologii i bezpieczeństwa produkcji żywności, sposobów jej utrwalania, pakowania, przechowywania i transportu, kryteriów i metod oceny jakości surowców, półproduktów i gotowych produktów żywnościowych, gospodarki cieplnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i produktami ubocznymi z produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego itp. Istotnym uzupełnieniem specjalistycznej wiedzy technologicznej jest dokładne poznanie konstrukcji i zasad eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz zasad projektowania procesów i linii technologicznych.

Absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, po zakończeniu studiów, posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia niuansów różnych procesów przetwórstwa spożywczych surowców rolniczych, czynników decydujących o składzie, jakości, wartości żywieniowej i bezpieczeństwie zdrowotnym różnych grup artykułów spożywczych oraz o zachowaniu w nich naturalnej zawartości związków biologiczne aktywnych, o cechach prozdrowotnych. Umieją organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Potrafią posługiwać się techniką komputerową w projektowaniu procesów jednostkowych i linii technologicznych oraz w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia się oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dzięki 3-miesięcznej, wakacyjnej praktyce zawodowej w różnych zakładach przemysłu spożywczego na terenie Ziemi Kaliskiej, absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (z tytułem inżyniera) są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Przedstawiona wyżej, ogólna, charakterystyka kierunku studiów – Technologia żywności i żywienie człowieka, uruchamianego w PWSZ w Kaliszu w roku akademickim 2016/2017, potwierdza, że doskonale wypełnia on dotychczasową niszę edukacyjną w regionie. Dzięki czemu studenci, pragnący zdobyć atrakcyjny i potrzebny dla regionu Kaliskiego zawód inżyniera, technologa żywności, obecnie nie muszą już wyjeżdżać na kilka lat do odległych Wyższych Uczelni. Poza wygodą i brakiem stresu związanego ze zmianą miejsca zamieszkania, niewątpliwie ma to również duże znaczenie dla budżetów rodzinnych.

Wybrane zagadnienia z programu studiów

Kształcenie w zakresie ekologii i ochrony środowiska: ekologiczne, etyczne i ekonomiczne aspekty ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego; wpływ emisji substancji szkodliwych i antropogennych na stan środowiska; sposoby zapobiegania skażeniom środowiska; zasady ochrony środowiska; kologiczne podstawy ochrony zdrowia; biodegradacja odpadów przemysłu spożywczego, utylizacja, recykling

Kształcenie zakresie chemii i analizy chemicznej i sensorycznej, biochemii, mikrobiologii, higieny i bezpieczeństwa produkcji żywności:

skład chemiczny, zawartość i właściwości głównych składników surowców i produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; dodatki do żywności; zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne żywności; woda w żywności; oddziaływanie na zmiany jakości i stabilność przechowalniczą żywności; składniki żywności (białka, enzymy, peptydy, lipidy, sfingolipidy, sterole, składniki mineralne, substancje zapachowe, barwniki naturalne, witaminy, aminy; interakcje składników żywności w czasie produkcji i przechowywania; charakterystyka mikroorganizmów występujących w żywności; charakterystyka drobnoustrojów saprofitycznych i chorobotwórczych występujących w produktach żywnościowych oraz sposoby ich eliminowania; zmiany w żywności spowodowane rozwojem mikroflory i aktywnością enzymów egzogennych; wykorzystywanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych; podstawy technik analizy: chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej – stosowanych do oceny jakości żywności; metody oznaczania podstawowych składników żywności

Kształcenie w zakresie ogólnej technologii żywności, technologii specjalnościowych i przechowalnictwa:

surowce w przetwórstwie żywności; proces technologiczny – dobór i wstępne przygotowanie surowców, operacje i procesy jednostkowe; zmiany zachodzące w żywności w czasie jej produkcji, utrwalania i przechowywania; dobór operacji i procesów jednostkowych w procesie technologicznym; kryteria oceny jakości produktów i koncentratów spożywczych; charakterystyka metod utrwalania żywności (chłodzenie, zamrażanie, liofilizacja, pasteryzacja, sterylizacja, suszenie, metody chemiczne, biologiczne); systemy pakowania żywności; znakowanie opakowań żywności; trendy rozwoju technologii żywności; technologie produktów pochodzenia zwierzęcego; technologie produktów pochodzenia roślinnego, w tym przetwórstwo owoców i warzyw, soków, napojów, koncentratów, pieczywa, artykułów cukierniczych, kawy; biotechnologia żywności, w tym napojów fermentowanych; technologie gastronomiczne

Kształcenie w zakresie żywienia człowieka:

wartość żywieniowa różnych grup produktów spożywczych; wykorzystanie wartości energetycznej pożywienia; niezbędne składniki odżywcze – biodostępność i rola w organizmie; wzbogacanie wartości odżywczej produktów spożywczych; znaczenie składników biologicznie aktywnych żywności dla prawidłowego żywienia człowieka; główne składniki odżywcze w racji pokarmowej; normy i zasady żywienia; zasady projektowania jadłospisów; diety alternatywne i lecznicze; pojęcie sposobu żywienia i stanu odżywienia; wpływ zanieczyszczeń żywności na bezpieczeństwo konsumenta; alergeny w żywności; profilaktyka chorób dietozależnych

Szczegóły na www.powiat.kalisz.pl

 

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

 

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

Konkurs świadectw:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:

3,5 roku / 7 semestrów

 

 

Tekst: W.Przybylska za www.pwsz.kalisz.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie