Informacja dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 sierpnia 2015

Zarząd Powiatu Kaliskiego informuje,

że zgodnie z podjętą przez siebie uchwałą Nr 231/2015 z dnia 25.06.2015 r. przystąpił do opracowania projektu Programu Współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Projekt będzie regulował następujące zagadnienia :

1) cel główny i cele szczegółowe Programu,

2) zasady współpracy,

3) zakres przedmiotowy,

4) priorytetowe zadania publiczne na 2016 rok,

5) formy współpracy,

6) sposób realizacji programu,

7) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,

8) sposób oceny realizacji programu,

9) sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji,

10) okres realizacji programu,

11) wysokość środków przewidzianych do realizacji programu.

Konsultacji poddaje się zagadnienia wymienione w punktach od 1 do 9 . Swoje propozycje należy składać odnosząc się do Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, który zamieszczony jest na stronie: www.bip.powiat.kalisz.pl, zakładka: informacje ogólne/pożytek publiczny/rok2014/ jako załącznik do uchwały nr XLVII/509/2014 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Program z roku 2015 stanowi ramowy wzór Programu na 2016 rok. W celach pomocniczych zamieszcza się formularz do zgłaszania propozycji. Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o złożenie swoich uwag i propozycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej Informacji.

Uwagi i propozycje należy składać do Biura Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kaliszu w niżej podany sposób:

1) listownie na adres: Biuro Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz,

2) osobiście w pokoju 210 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Kaliszu,

3) pocztą elektroniczną na adres: ue@powiat.kalisz.pl