Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Strategia Rozwoju Powiatu

STRATEGICZNE CELE ROZWOJU POWIATU KALISKIEGO.
W efekcie prac nad kierunkami rozwoju powiatu uznaje się cele - główny i podstawowe.

Cel główny to:

" SZYBKI, ZRÓWNOWAŻONY WZROST GOSPODARCZY
I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POWIATU ".


W warunkach gospodarki rynkowej jest on rozumiany jako systematyczna poprawa rozwoju podmiotów gospodarczych i poziomu życia mieszkańców oraz wzrost potencjału gospodarczego powiatu, przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Tak określony cel główny dotyczy oczywiście całości życia gospodarczego i społecznego powiatu.
Dla potrzeb konkretnych programów i działań został on rozpisany na następujące cele podstawowe wraz z określeniem środków służących osiągnięciu celów:

CEL 1 - Integracja produkcji rolnej - podstawowej działalności gospodarczej powiatu kaliskiego, liczącego się producenta żywności.


Zadania dla osiągnięcia celu:

 • Dalszy rozwój wysokotowarowej produkcji rolnej.
 • Wspieranie produkcji ekologicznej.
 • Wspieranie grup producentów.
 • Pozyskiwanie nowych rynków zbytu.
 • Rozwój rynku hurtowego.
 • Utworzenie banku informacji gospodarczej dla rolników, poprzez zbieranie informacji o planowanej produkcji, poszukiwanie rynków zbytu i przekazywanie tych informacji rolnikom.
 • Rozwój podmiotów i instytucji obsługi rolnictwa niezbędnych dla pełnego zagospodarowania produktów rolnych oraz zatrudnienia osób bezrobotnych odchodzących z rolnictwa.
 • Rozwój przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem lokalnej bazy surowcowej.
 • Wielokierunkowy rozwój obszarów wiejskich, tworzenie miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach i podmiotach gospodarczych współpracujących z rolnictwem, w tym związanych z obsługą środowisk wiejskich, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na wsiach.


CEL 2 - Dalszy rozwój istniejących przedsiębiorstw i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, jako warunek zmniejszenia bezrobocia i wzrostu zamożności mieszkańców.


Zadania dla osiągnięcia celu:

 • Działania wspomagające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Promocja walorów powiatu w środowisku biznesu dla przyciągania kapitału i inwestorów zewnętrznych.
 • Promocja wyrobów, usług i zdolności produkcyjnych gospodarki powiatu dla nawiązania nowych kontraktów gospodarczych, również eksportowych.
 • Wzrost efektywności działań na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.
 • Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających w kontekście gospodarczym.
 • Prowadzenie banku ofert inwestycyjnych z terenu powiatu.
 • Poszukiwanie możliwości zewnętrznej pomocy finansowej dla przedsięwzięć powiatu.

 

CEL 3 - Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej jako skuteczny sposób rozwoju przedsiębiorczości oraz podniesienie standardu życia mieszkańców.


Zadania dla osiągnięcia celu:

  • Wspieranie inwestycji w gminach mających na celu:
     »uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów stałych oraz spalarnię odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych, w miejscowości Prażuchy Nowe gm. Ceków, która to spalarnia mogłaby obsługiwać sąsiednie powiaty.

     »poprawę gospodarki ściekowej, poprzez budowę w gminach oczyszczalni ścieków oraz instalacji ściekowej,

     »poprawę stanu czystości powietrza,

    »rozwój telekomunikacji, sieci elektrycznej, gazowej i wodociągowej.

 • Rozwój systemów informatycznych w celu ułatwianie dostępności do powiatu z zewnątrz.
 • Wspieranie działań dotyczących modernizacji drogi krajowej nr 25, która będzie stanowiła połączenie powiatu z siecią planowanych autostrad i dróg ekspresowych.
 • Przygotowywanie terenów pod nowe przedsiębiorstwa dla ewentualnych inwestorów.

 

 CEL 4 - Rozwój oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu.


Zadania dla osiągnięcia celu:

 • Rozwój poziomu i struktury kwalifikacji kadr, zmiany w kierunkach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.
 • Wspieranie działań samorządów gminnych w modernizacji bazy lokalowej placówek oświatowych, szczególnie przy zmianie systemów grzewczych w Zespołach Szkół Rolniczych w Opatówku i w Liskowie, w Zespole Szkół Zawodowych w Liskowie oraz adaptacja internatu na potrzeby tej szkoły.
 • Wspieranie działań samorządów gminnych w budowie brakujących sal gimnastycznych i gimnazjów.
 • Poprawa możliwości dostępu mieszkańców Powiatu Kaliskiego do edukacji na uczelniach wyższych.
 • Wspomaganie Muzeum w Opatówku w pozyskiwaniu środków finansowych oraz restrukturyzacja tej placówki.
 • Aktywizacja działalności kulturalnej społeczności lokalnej w gminach.
 • Rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie i wspieranie masowych imprez kulturalnych i sportowych o randze powiatowej, integrujących społeczność wszystkich gmin z terenu powiatu.
 • Koordynowanie organizacji imprez masowych na terenie powiatu poprzez ustalenia kalendarza imprez.
 • Upowszechnianie kultury i sztuki, sportu i turystyki, poprzez współpracę z mediami, redagowanie aktualnej strony w Internecie.
 • Wspieranie regionalnego środowiska artystycznego poprzez dofinansowanie ich działań oraz organizację imprez.
 • Propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży na wsi.
 • Tworzenie nowej infrastruktury sportowej na terenie gmin.
 • Umacnianie roli samorządu terytorialnego i współudział mieszkańców w kształtowaniu strategii rozwoju gmin.

 

CEL 5 - Poprawa warunków życia mieszkańców i przeciwdziałanie patologii społecznej oraz podjęcie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.


Zadania dla osiągnięcia celu:

 • Pełna realizacja powiatowego programu pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej m.in. przez podejmowanie działań prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.
 • Działanie z zakresu poprawy funkcjonowania służby zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.
 • Wspieranie działań w kierunku poprawy warunków sanitarno-technicznych istniejących obiektów służby zdrowia.
 • Propagowanie profilaktyki chorób społecznych.
 • Stały nadzór nad jakością wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
 • Wspieranie działań mających na celu reaktywację higieny szkolnej.
 • Rozwój usług socjalnych dla ludzi starszych, niepełnosprawnych.
 • Budowa w Liskowie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Uruchomienie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.
 • Ochrona najsłabszych grup społecznych przed marginalizacją życia.
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez ograniczenie przestępczości, przeciwdziałanie pożarom, katastrofom i innym zagrożeniom.
 • Oddziaływanie prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

CEL 6 - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz promocja walorów powiatu.


Zadania dla osiągnięcia celu:

 • Opracowanie przez gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Działania na rzecz budowy zbiornika wodnego "Wielowieś Klasztorna" na rzece Prośnie, na terenie gmin: Brzeziny i Godziesze Wielkie.
 • Wspieranie działań z zakresu budowy zbiornika wodnego na rzece Swędrni w miejscowości Murowaniec gm. Koźminek.
 • Dalszy rozwoju ośrodka wypoczynkowego w Brzezinach.
 • Zagospodarowanie terenów ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Szałe.
 • Współpraca z organami administracji rządowej oraz instytucjami turystycznymi.
 • Zagospodarowanie terenów dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz sportowych.
 • Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej Powiatu Kaliskiego.
 • Promocja w kierunku stworzenie korzystnego wizerunku powiatu.
 • Wydanie informatora turystycznego Powiatu Kaliskiego.


Pobierz strategię rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021