Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Patronaty Starosty Kaliskiego

Regulamin przyznawania wyróżnienia:
"Patronat Starosty Kaliskiego"

 

Rozdział 1

Zasady przyznawania wyróżnienia: „Patronat Starosty Kaliskiego”.

§ 1

Prawo przyznania Patronatu Starosty Kaliskiego zwanego dalej Patronatem, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Powiatu Kaliskiego, przysługuje wyłącznie Staroście Kaliskiemu.

§ 2

Patronat może być przyznany imprezom lub wydarzeniom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne lub lokalne, a ich realizacja przyczynia się do promocji Powiatu Kaliskiego.

§ 3

Przyznanie Patronatu odbywa się w oparciu o opinię właściwego merytorycznie wydziału Starostwa Powiatowego w Kaliszu na temat organizowanej imprezy lub wydarzenia. § 4 Patronat jest wyróżnieniem honorowym.

§ 5

Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§ 6

Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

§ 7

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Kaliskiego imprezie lub wydarzeniu występuje organizator.

 

Rozdział 2

Procedura przyznawania wyróżnienia: „Patronat Starosty Kaliskiego”

§ 8

1. Organizator zwraca się do Starosty Kaliskiego z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Kaliskiego dla danej imprezy lub wydarzenia.

2. Wzór wniosku o przyznanie patronatu Starosty Kaliskiego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Wniosek może być przesłany pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz lub złożony osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, w postaci formularza wniosku dostępnego na stronie www.powiat.kalisz.pl.

4. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Kaliskiego nie może być krótszy niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy lub wydarzenia.

5. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6.Starosta Kaliski po otrzymaniu wniosku zwraca się o wydanie opinii do właściwego merytorycznie wydziału, w celu zasadności przyznania Patronatu danej imprezie lub wydarzeniu.

7. Odpowiedź na wniosek o objęcie patronatem zostanie wysłana w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku do Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

8. Wszystkie imprezy i wydarzenia objęte Patronatem będą zamieszczanie w zakładce ,,Kalendarz wydarzeń powiatowych- Patronaty Starosty" na stronie www.powiat.kalisz.pl.

9. Wszelkie zmiany związane z organizacją imprezy lub wydarzenia, zaistniałe po przyznaniu Patronatu należy niezwłocznie zgłaszać do Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

§ 9

1. Przyznanie Patronatu stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia relacji z przebiegu imprezy lub wydarzenia udokumentowanego zdjęciami, jeśli jest to możliwe.

2. Relacja powinna zostać przesłana do Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego Kaliszu w ciągu pięciu dni roboczych pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat.kalisz.pl od zakończenia imprezy lub wydarzenia.

§ 10

1. Organizator imprezy lub wydarzenia, którym przyznany został Patronat zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu.

2. W przypadku przyznania Patronatu Starosty organizator imprezy lub wydarzenia zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

3. Podczas trwania imprezy lub wydarzenia, którym przyznany został Patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia loga Powiatu Kaliskiego w widocznym miejscu.

§11

Niewywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w § 9, stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi imprezy lub wydarzenia Patronatu Starosty Kaliskiego w przyszłości.

 

Rozdział 4

Odebranie Patronatu Starosty Kaliskiego

§ 12

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących naruszenia wizerunku Starosty może on odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu Starosty Kaliskiego organizator jest informowany niezwłocznie.

§ 13

Odebranie Patronatu Starosty Kaliskiego nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania loga Powiatu Kaliskiego.