Stypendia Starosty Kaliskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2015

Starostwo Powiatowe w Kaliszu informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Starosty Kaliskiego na rok szkolny/akademicki 2015/2016.

Stypendium Starosty Kaliskiego skierowane jest dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu kaliskiego zgodnie z przyjętym "Powiatowym programem wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kaliskiego".

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. Stypendium może otrzymać uzdolniony uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz student, który zamieszkuje na terenie powiatu kaliskiego.
2. Stypendium przysługuje uczniowi lub studentowi za wyniki w nauce tylko w danej placówce, do której uczęszcza z zastrzeżeniem ust.3.
3. Stypendium nie przysługuje za wyniki w nauce, w ostatniej klasie gimnazjum, w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej i za ostatni rok kształcenia na studiach wyższych.
4. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią (arytmetyczną) ocen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od:
a) 5,50 - uczniowie szkół gimnazjalnych,
b) 5,10 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
c) 4,60 - studenci,
3) nie przekroczyły 28 roku życia.

5. Stypendium przysługuje uczniom i studentom tylko w czasie trwania nauki.
6. Stypendium jest przyznawane jednorazowo za poprzedni rok nauki.
7. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się więcej osób z taką samą średnią ocen, jako kryteria dodatkowe będą brane pod uwagę:

1) uczniowie - uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
2) studenci - uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów krajowych i międzynarodowych, udział w pracach naukowo-badawczych, publikacje naukowe.

8. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty:

1) 350 zł dla uczniów szkół gimnazjalnych,
2) 400 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
3) 500 dla studentów.

Nabór wniosków stypendialnych:

1. Wnioski o przyznanie stypendium z pełną dokumentacją należy składać w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w terminie do 30 października każdego roku według wzorów wniosków stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1) zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta,
2) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen (arytmetycznej) w nauce z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego,
3) dokument poświadczający o stałym zamieszkaniu na terenie powiatu kaliskiego,
4) dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad albo potwierdzające inne osiągnięcia naukowe o których mowa w § 2 ust. 7 za poprzedni rok szkolny lub akademicki,

3. Wnioskodawca jest zobowiązany na żądanie Starosty Kaliskiego przedłożyć inne dokumenty w celu weryfikacji złożonego wniosku.

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów:
1. Właściwa w sprawach oświaty komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Kaliszu sprawdza poprawność formalną złożonych wniosków i przekazuje Zarządowi Powiatu Kaliskiego.
2. Decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów, uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej, podejmuje Zarząd Powiatu Kaliskiego, w terminie do 15 grudnia każdego roku.
3. Informację o przyznanych stypendiach ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu do dnia 25 grudnia każdego roku.
4. Decyzja Zarządu Powiatu Kaliskiego o której mowa w ust. 2 jest ostateczna.

UWAGA
Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Złożenie wniosku o stypendium nie jest jednoznaczne z jego otrzymaniem.


Informacje o stypendiach Starosty Kaliskiego można uzyskać w Biurze Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tel (062) 501 42 35.

 

Warunki i tryb udzielania stypendiów oraz niezbędne wnioski znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu.