Publiczny Transport Zbiorowy – prawne aspekty prawidłowej realizacji zadań ustawowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2015

Bezpłatne warsztaty tematyczne przeznaczone dla pracowników jednostek samorządowych, powiatów, miast i gmin odpowiedzialnych za ten sektor usług odbyły się 9 października 2015r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Inicjatorem spotkania był Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, który jest również Wiceprezesem Związku Powiatów Polskich.

W imieniu starosty uczestników szkolenia powitał Jan Adam Kłysz – Wicestarosta Kaliski. Celem warsztatów było przede wszystkim zapoznanie uczestników z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wyjaśnienie pojęć i definicji oraz dostarczenie wskazówek ułatwiających właściwe zrozumienie ww. Przepisów. Szkolenia pozwolą na nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji i usprawnień publicznego transportu zbiorowego.

Jak wiadomo projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie ma na celu zasadniczą zmianę dotychczasowego funkcjonowania i organizowania przewozu w transporcie publicznym. Ta zasadnicza zmiana w dotychczasowym sposobie funkcjonowania transportu publicznego polega przede wszystkim na wprowadzeniu regularnego przewozu osób wykonywanego w ramach publicznego transportu zbiorowego , którego zorganizowanie będzie leżało w gestii organizatora oraz na zasadach rynkowych.

Zgodnie z ustawą poprzez „organizatora publicznego transportu zbiorowego” należy rozumieć właściwą jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw transportu, który będzie odpowiedzialny za organizowanie i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojej właściwości. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie tzw. „operatora publicznego transportu zbiorowego”, czyli samorządowego zakładu budżetowego oraz przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania niezbędnych i koniecznych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartej z organizatorem umowy o świadczenie takich usług, i wyraźnie rozróżnienie świadczonych przez nich usług , od tych świadczonych przez przewoźnika, czyli przedsiębiorcy , który na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewodu – wykonuje przewozy „komercyjne” niebędące przewozami o charakterze użyteczności publicznej i nie otrzymuje dofinansowania do tych przewozów- mówił podczas spotkania radca prawny Marcin Król

Końcowym etapem jest etap wprowadzenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego „ zwanego również „planem transportowym”, jako podstawy organizowania przewozów wykonywanych przez operatora, a zatem uwzględniających w szczególności potrzeby lokalnej społeczności.

To właśnie dobrze funkcjonujący transport zbiorowy korzystnie wpływa na poziom mobilności mieszkańców co przekłada się na społeczno – gospodarczy rozwój w szczególności obszarów zurbanizowanych .

Planowanie transportu ma służyć zmniejszeniu problemów wynikających z natężenia ruchu pojazdów, a co za tym idzie sprawnie funkcjonująca sieć komunikacyjna wpływa na zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych.

Celem planu jest także podniesienie standardów świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego a także zwiększenie efektywności ekonomicznej funkcjonowania tego transportu.

Priorytetem tych działań jest także redukcja negatywnego wpływu transportu na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jak i również redukcja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz zużycia energii poprzez zwiększenie wykorzystania rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Uczestnicy warsztatów dyskutowali również o zakresie planu wynikającym z ustawie o publicznym transporcie zbiorowym a także o elementach , które powinien uwzględniać ten plan.

Prowadzący przedstawił wykaz najważniejszych dokumentów wykorzystanych przy opracowaniu planów transportowych wśród nich znalazły się min. koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, plany transportowe wszystkich szczebli, strategia rozwoju miast, gminy, a także wieloletnia prognoza finansowa, programy ochrony środowiska naturalnego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wykazano także najważniejsze różnice pomiędzy planami transportowymi dla komunikacji miejskiej i regionalnej oraz przedstawiono metodologię tworzenia planu transportowego.

Tekst/Foto : N. Pleśnierowicz i M.Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie