Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Deklaracja Dostępności

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana i jest redagowana zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Starostwo Powiatowe w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.
Strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron powiatowych nieposiadających odrębnych deklaracji dostępności.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony intertowej, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia:

  • transmisje prowadzone na żywo i zachowane na stronie, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • skany dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich a podlegających publikacji,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data publikacji i aktualizacji

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-24

Data aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-02-02

Dostępność architektoniczna

Obsługa osób o niepełnosprawności ruchowej, za wyjątkiem spraw komunikacyjnych i budowlanych, odbywa się na parterze budynku głównego na placu Św. Józefa 5.

Budynek główny - plac Św. Józefa 5

Do budynku głównego wejście znajduje się w centralnej części budynku od strony Pl. Św. Józefa. Budynek wyposażony jest w podjazd dla niepełnosprawnych do budynku. W wejściu głównym znajduje się portiernia z pracownikiem, który w razie potrzeby zawiadamia urzędnika, odpowiedzialnego za sprawę z którą przyszedł petent, po czym ten schodzi na dół i tam rozpoczyna postępowanie administracyjne. Korytarz na parterze dostępny jest dla wszystkich. Na wyższe poziomy budynku dostać się można schodami. W budynku nie ma windy, lecz Powiat Kaliski chce skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON w ramach "programu wyrównywania różnic między regionami III, na budowę windy. Korytarze w budynku głównym są wielopoziomowe, co koliduje z możliwością bezproblemowego poruszania się w ruchu poziomym. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Wśród pracowników budynku głównego znajdują się dwie osoby przeszkolone z porozumiewania się językiem migowym. Zaplanowano montaż pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Budynek skrzydła wschodniego - ul. Kolegialna 4

Do budynku na skrzydle wschodnim wejście główne znajduje się od strony Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Łaziennej, można wjechać wózkiem inwalidzkim, na zewnątrz budynku zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych, po naciśnięciu, zgłasza się pracownik Starostwa by ustawić podest – zjazd na salę obsługi. Korytarze w budynku są wielopoziomowe, co uniemożliwia bezkolizyjne poruszanie się w ruchu poziomym. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Wśród pracowników budynku skrzydła wschodniego znajdują się dwie osoby przeszkolone z porozumiewania się językiem migowym. Zaplanowano montaż pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Budynek pomocniczy ul. Częstochowska 12

Do budynku pomocniczego wejście znajduje się od strony parkingu, znajdującego się przy ul. Częstochowskiej, na parterze przed wejściem znajduje się dzwonek, po naciśnięciu schodzi pracownik Starostwa by obsłużyć petenta. Korytarze są wielopoziomowe co, uniemożliwia bezkolizyjne poruszanie się w ruchu poziomym. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Powiecie Kaliskim jest:

Ziemowit Józefiak, pl. Św. Józefa 5, pokój 232 na II piętrze (62-800 Kalisz)
telefon: 62 5014202
e-mail: zjozefiak@powiat.kalisz.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zachęcamy do skorzystania z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-29.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego dostępne są na stronie głównej.

Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest: Piotr Korzekwa, informatyk@powiat.kalisz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 5014207.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/