Informacja dla podmiotów gospodarujacych odpadami - PILNE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2019

Wydział Środowiska,Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu informuje, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1592). Ustawa wprowadza nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Posiadacz odpadów, który przed dniem jej wejścia w życie uzyskał:

- zezwolenie na zbieranie odpadów,
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
- pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

jest zobowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww ustawy, tj. do dnia 05 września 2019r, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Wniosek o zmianę ww decyzji musi zawierać informacje oraz załączniki wymagane ustawą nowelizującą. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania ustawy nowelizującej w wyznaczonym terminie, wymienione powyżej decyzje wygasną z mocy prawa.

 

Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej www.powiat.kalisz.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

 

 I. We wniosku należy wskazać:

 1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

 2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budow-lanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

 3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

 II. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz odpadów dołącza:

 1. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;

 2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1;

 3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1;

 4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

  a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

  b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono admini-stracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;

 5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;

 6. postanowienie Komendanta o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1;

 7. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 

 • Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3–5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dodatkowe informację można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz pod nr tel. : 62 50 14 244