XXII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 24 czerwca 2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2020

Informuję, iż XXII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku  o godz. 11.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 24 czerwca 2020 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 15 maja 2020 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Raport o stanie Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.

    a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Kaliskiego i debata nad raportem,   

    b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kaliskiego wotum  zaufania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok,

b) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych Starosty Kaliskiego,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzałków, gm. Lisków, stanowiącej mienie Powiatu Kaliskiego,

c) w sprawie powołania Członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na kadencję w latach 2020 – 2024,

d) w sprawie propozycji pozbawienia drogi nr 4635P Piegonisko – granica powiatu   kategorii drogi powiatowej,

e) w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4611P Tłokinia Kościelna – Borów kategorii drogi powiatowej,

f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2023”,

g) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 rok na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze powiatu kaliskiego,

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Kaliskiego,

i) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego,

j) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

k) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2026.

8. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego za okres od  30 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

 

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronie internetowej: powiatkaliski.esesja.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie