Komunikat Zarządu Powiatu Kaliskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 20201 rok.

Zarząd Powiatu Kaliskiego informuje, że zgodnie z podjętą przez siebie uchwałą Nr 650/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), działającymi na terenie powiatu kaliskiego, dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, poddaje konsultacjom projekt ww. Programu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27 lipca do 2 września 2020 r.

Uwagi i opinie do projektu Programu można zgłaszać pocztą elektroniczną (na adres: iwalesiak@powiat.kalisz.pl).

Projekt Programu oraz wzór formularza do zgłaszania uwag zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu w zakładce: Informacje Ogólne / Pożytek Publiczny / Rok 2020.