Ponad 66 mln. zł po stronie dochodów i 80 mln. po stronie wydatków – budżet Powiatu Kaliskiego na 2021 rok uchwalony

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2020

Po raz dwudziesty dziewiąty obradowali Radni Powiatu Kaliskiego VI kadencji w dniu 28 grudnia br. W porządku obrad ujęto 16 projektów uchwał, wśród których znalazły się uchwała w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok oraz uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2029. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Radni obradowali w trybie zdalnym.

W dniu 17 grudnia projekt uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projekt uchwały WPF na lata 2021 – 2029 zostały pozytywnie zaopiniowane przez poszczególne Komisje stałe Rady Powiatu Kaliskiego. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o przedłożonych dokumentach.

Powiatowi Radni przyjęli zarówno projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok jak i projekt uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2029 większością głosów, przy 14 głosach „za” i 6 głosach „wstrzymujących się”.

W przyjętym na 2021 rok budżet Powiatu Kaliskiego dochody ustalono na łączną kwotę 66 494 813, 83 zł. w tym dochody bieżące  stanowią 59 036 561,84 zł. a dochody majątkowe 7 458 251,99 zł.

Z kolei wydatki budżetu na 2021 rok określono  wysokości 80 761 175,06 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 57 197 452,90 zł. a wydatki majątkowe 23 563 722,16 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 14 266 361,23 zł. zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W budżecie określono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 369 534,23 zł. a rozchody w wysokości 3 103 173,00 zł.

Wśród najważniejszych inwestycji planowanych do realizacji  przyszłym roku można zaliczyć:

- inwestycje w zakresie przebudowy dróg powiatowych m.in. na odcinkach Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki, Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew, Blizanów Drugi – Piątek Mały, dotację dla Gminy Brzeziny na realizację iwnestycji drogowej,  inwestycje w zakresie budowy chodników,

- inwestycje związane z realizacją projektu Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom w zakresie budowy ścieżek rowerowych,

- ciąg dalszy inwestycji związanych z zagospodarowaniem i przebudową placu przed Starostwem Powiatowym w Kaliszu oraz zabytkową sale nr 1,

- inwestycje w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne.

Chciałabym pogratulować Panu Staroście, Członkom Zarządu oraz Pani Skarbnik przygotowania projektu budżetu na 2021 rok, tym bardziej, iż po raz pierwszy przypadło ono w tak trudnym do planowania długoterminowego  czasie epidemii koronawirusa. Projekt budżetu na 2021 rok jest jak zwykle projektem kompromisowym, który został wyważony pomiędzy dużymi potrzebami inwestycyjnymi koniecznymi do zrealizowania a możliwościami finansowymi. Życzę, aby korzystając z doświadczeń z poprzednich lat w pozyskiwaniu środków zewnętrznych a także dobrej współpracy m.in. z samorządami gminnymi udało się zrealizować nie tylko zadania przewidziane w projekcie uchwały budżetowej, ale także wprowadzić do budżetu i zrealizować nowe inwestycje – przedstawiła swoje stanowisko Przewodnicząca Komisji Budżetu Małgorzata Banaś.

„Wnioskujemy, aby ten rok był pod znakiem oszczędności oraz realizacji już rozpoczętych inwestycji. Cieszymy się z autopoprawek, które zostały wprowadzone, niepokoi zaś prognozowane zadłużenie” – mówił  Radny Krzysztof Dziedzic. Radny szczegółowo omówił plany, wskaźniki, źródła dochodów i wydatków.

"Budżet to nie tylko opis, są to konkretne liczby. Liczby, które są zarówno w WPF jak i w budżecie wynikają z realizacji konkretnych zadań. Na każdej sesji podejmowane są zmiany w budżecie. Zarząd realizuje budżet, który przyjmuje Rada Powiatu. Jeśli realizujemy duże zadania to sięgamy po środki pożyczkowe. Ważne jest również to,  ile nas kosztuje obsługa zadłużenia. W obecnych czasach obsługa zadłużenia nie jest droga w porównaniu do lat poprzednich. […] Dziękuję Pani Skarbnik i całemu Zespołowi Wydziału Finansów za sprawne przygotowanie budżetu. Dziękuję samorządom gminnym za współpracę. Dzięki dotowaniu naszego budżetu przez gminy możemy zrealizować o wiele więcej inwestycji szczególne drogowych” Jest to najważniejszy dokument jaki uchwalamy, nasza Rada dokonuje częstych zmian co wynika z realiów Będziemy ten budżet realizowali gospodarnie. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, mamy nadzieję, że będziemy realizować kolejne inwestycje. Współpracujemy owocnie także z Aglomeracją Kalisko – Ostrowską, to cieszy, że będziemy realizować kolejne wspólne projekty " – mówił Starosta Kaliski  Krzysztof Nosal.

Radni jednogłośnie przyjęli także plany pracy poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego na 2021 rok.

Info/fot. Marta Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz

  Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz

 • Powiększ zdjęcie Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

  Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

 • Powiększ zdjęcie Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

 • Powiększ zdjęcie Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz

  Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz

 • Powiększ zdjęcie Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Skarbnik Powiatu Urszula Jędrusiak

  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Skarbnik Powiatu Urszula Jędrusiak

 • Powiększ zdjęcie Skarbnik Powiatu Urszula Jędrusiak

  Skarbnik Powiatu Urszula Jędrusiak

 • Powiększ zdjęcie Radny Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic

  Radny Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic