XXX Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 29 stycznia 2021 r. - w zdalnym trybie obradowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2021

Na podstawie art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.)

z w o ł u j ę

w zdalnym trybie obradowania

XXX Sesję Rady Powiatu Kaliskiego, która odbędzie się

w dniu 29 stycznia 2021 roku o godz. 9:00

w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 29 stycznia 2021 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2020 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a)     w sprawie powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty,

b)   w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2021 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej,

c)     w sprawie propozycji ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 4480P w miejscowości Gadów,

d)     w sprawie propozycji ustalenia przebiegu, na terenie powiatu kaliskiego, istniejącej drogi powiatowej nr 4617P,

e)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2021 roku,

f)      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

g)     zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

 

Materiały zostały zamieszczone na platformie e-sesja: http://powiatkaliski.esesja.pl/

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

    Herb Powiatu Kaliskiego