Uwaga! Nowe wzory zgłoszeń budowy i innych robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego i wniosków o przeniesienie: decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2021

Starosta Kaliski informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 304) w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, od dnia 18 lutego 2021r. obowiązują nowe wzory formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2).

Ponadto, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021r. poz. 11) przez okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy przepisów art. 30 ust. 4d-4f ustawy zmienianej w art. 6 (tj. ustawy Prawo budowlane) nie stosuje się do zgłoszenia, do którego należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno-budowlany.

Powyższy formularz nie obowiązuje jedynie w przypadku zgłoszenia, do którego należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno-budowlany zgłoszenia:
- budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- budowy sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych,
- budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych,
- budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny,
- budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
- budowy stacji regazyfikacji LNG,
- budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych,
- budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
- instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
- instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
oraz zgłoszenia robiórki i zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 298) w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, od dnia 17 lutego 2021r. obowiązuje nowy wzór formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (PB-18).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 314) w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki, od dnia 19 lutego 2021r. obowiązuje nowy wzór formularza rozbiórki (PB-4).

Natomiast, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 322) w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, od dnia 20 lutego 2021r. obowiązują nowe wzory formularza wniosków o przeniesienie m.in.:
- decyzji pozwolenia na budowę (PB-9),
- przeniesienie praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11).

Zatem inwestorzy są zoobligowani do przedłożenia zgłoszenia: budowy lub wykonania innych robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania lub jego części oraz wniosku o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na urzędowym formularzu, którego wzór określają ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.