Radni Powiatu Kaliskiego uczcili pamięć księdza prałata Wacława Blizińskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2020

Powiatowi Radni obradowali na  uroczystej Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która odbyła się 20 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Była to wyjazdowa Sesja a wszystko za sprawą rocznic związanych z życiem i działalnością księdza prałata Wacława Blizińskiego. Specjalnie na tą okoliczność,  Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska upamiętniającego postać i dokonania księdza prałata Wacława Blizińskiego na rzecz rozwoju regionu i społeczności powiatu kaliskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz odczytał podjęte stanowisko po czym wraz ze Starostą Kaliskim Krzysztofem Nosalem oraz Wicestarostą Kaliskim Zbigniewem Słodowym wręczył je kontynuatorom wielkiego dzieła księdza Prałata.

Specjalny odpis uchwały otrzymali:

Maria Krawiec – Wójt Gminy Lisków,

Józef Miklas – Przewodniczący Rady Gminy Lisków,

Ksiądz Andrzej Klimek  – Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Liskowie,

Agata Trzęsowską – Dyrektor Domu Dziecka w Liskowie

Grzegorz Poniatowski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej,

Siostra Barbara Olszewska - Dyrektor Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Liskowie,

Piotr Pasik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie,

Jadwiga Herman - Przedstawicielka  Koła Gospodyń Wiejskich w Liskowie,

Mariusz Trzciński - Kapelmistrz  Orkiestry Dętej w Liskowie,

Łukasz Gierosz– Prezes Straży Pożarnej w Liskowie,

Marzena – Olek – Wiąz – Sołtys Wsi Lisków,

Elżbieta Aleksander – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie,

Stefan Ferenc – społecznik, jedyny żyjący członek komitetu obchodów 100-lecia urodzin ks. W. Blizińskiego,

Ks. Sławomir Kęszka – autor publikacji o ks. Prałacie,

Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

 STANOWISKO
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 17 września 2020 roku

upamiętniające postać i dokonania księdza prałata Wacława Blizińskiego na rzecz rozwoju regionu i społeczności powiatu kaliskiego.

Rok 2020 to rok obfity w ważne zarówno dla Gminy Lisków, jak i dla Powiatu Kaliskiego rocznice związane z osobą księdza Wacława Blizińskiego. W tymże roku, 28 lipca, minęła 150-ta rocznica urodzin księdza Wacława Blizińskiego, natomiast pół roku wcześniej w styczniu minęła 120-ta rocznica jego przybycia do Liskowa. W roku 2020 swoje 100-lecie świętuje również Dom Dziecka w Liskowie, placówka utworzona przez księdza Wacława Blizińskiego, natomiast swoje 120-lecie obchodzi miejscowa Orkiestra Dęta, której inicjatorem powstania był również ksiądz Prałat. W styczniu 1900 roku, czyli dokładnie 120 lat temu, do małej, wówczas podupadającej wioski jaką był Lisków, przybył młody ksiądz objąć miejscową parafię. Postawiony wobec wyzwań nie tylko misyjnych, ale także ekonomicznych, stworzył z Liskowa ośrodek spółdzielczości i oświaty, emanujący na całe województwo, a nawet cały kraj. Tak spektakularny rozwój Liskowa dokonał się zarówno dzięki jego zdolnościom przywódczym, ale przede wszystkim, dzięki jego wierze w lokalną społeczność. Ten jeden człowiek tchnął w ludzi nadzieję, przywrócił wiarę w dobre jutro, zaszczepił myśl współdziałania. Lisków dzięki inicjatywom księdza Blizińskiego, a przede wszystkim umiejętnemu stymulowaniu przez niego lokalnej społeczności, zyskał miano wsi wzorowej. Stał się, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, miejscem licznych wycieczek z kraju, a nawet z zagranicy, w trakcie których można było zapoznać się z funkcjonowaniem tego fenomenu, podpatrzeć i być może przenieść na własny grunt rozwiązania tutaj, w Liskowie, wprowadzane. Dzieło jego życia jest imponujące. Już w 1902 r. utworzył pierwszą liskowską placówkę spółdzielczą – Spółkę Rolniczo-Handlową „Gospodarz”. Z jego inicjatywy w następnych latach powstały kolejne instytucje lokalne, m.in. Kasa Drobnego Kredytu, Dom Ludowy i Szkoła Rolnicza, a w 1916 r. gimnazjum, przekształcone w 1921 r. w Seminarium Nauczycielskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości utworzył w Liskowie m.in. Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową, Zawodową Szkołę Żeńską, Sierociniec, Ośrodek Zdrowia. Działały w Liskowie także liczne organizacje społeczne i kulturalne: Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze, trzy chóry, trzy orkiestry, teatr amatorski, klub inteligencji, biblioteka i świetlice, Związek Rezerwistów, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Związek Strzelecki, Czerwony Krzyż, Przysposobienie Wojskowe, Liga Drogowa. Z jego inicjatywy ukazywało się też czasopismo „Liskowianin”. Ksiądz Wacław Bliziński był Posłem do Sejmu Ustawodawczego (1918-1922), a od 1938 r. – z nominacji Prezydenta Ignacego Mościckiego – Senatorem. Pełnił także wiele funkcji o charakterze samorządowym. Bardzo istotnym elementem jego działalności były dwie wystawy, zorganizowane w 1925 i w 1937 roku. Pierwsza z 1925 r. pod honorowym protektoratem ówczesnego Premiera i Ministra Finansów RP – Władysława Grabskiego pn. „Wieś Polska”, pokazywała działania podejmowane w środowiskach wiejskich. Wzięło w niej udział aż 137 wystawców. Ekspozycję obejrzało ponad 43 tysiące osób, na czele z Prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim, a także licznymi gośćmi zagranicznymi. Druga wystawa pn. „Praca i Kultura Wsi“ była zorganizowana z wielkim rozmachem. Jej tematyka obejmowała nie tylko działalność liskowską, ale także miała na celu przedstawienie dotychczasowego dorobku wsi polskiej i jej mieszkańców. W jej otwarciu wzięło udział ponad 8 tysięcy osób, w tym m.in. Premier RP Felicjan Sławoj Składkowski. Wystawę zwiedzał sam Prezydent RP Ignacy Mościcki. Do Liskowa na wystawę zjechało ponad 400 tysięcy osób. Prężną działalność ks. Wacława Blizińskiego przerwał wybuch II wojny światowej. Został on umieszczony na liście osób przewidzianych do aresztowania przez władze okupacyjne w pierwszej kolejności, stąd musiał opuścić swoich wiernych i niezwłocznie wyjechać z Liskowa. Początkowo ukrywał się w Warszawie, a później w Chotomowie koło Jabłonnej. Ostatnie miesiące życia spędził w Częstochowie, poważnie chory, pod opieką tamtejszych Sióstr Służebniczek. Zmarł w Częstochowie 21 października 1944 roku. Zgodnie z jego wolą, ciało liskowskiego proboszcza zostało sprowadzone do Liskowa. Powtórny pogrzeb księdza Wacława Blizińskiego miał miejsce 17 września 1947 roku w Liskowie. Pochowano go na miejscowym cmentarzu. Zasługi księdza Wacława Blizińskiego dla rozwoju społeczności liskowskiej są nieocenione. Dokonania, które miały miejsce, za przyczyną i z inicjatywy księdza Wacława, były wzorcem do naśladowania dla wszystkich społeczności lokalnych powiatu kaliskiego, ale także dla setek innych społeczności na terenie całego kraju. Działalność ta spowodowała, nie tylko zwrócenie uwagi mieszkańców naszego kraju na Ziemię Kaliską, ale przede wszystkim zbudowanie więzi społecznych oraz stworzenie w świadomości mieszkańców Liskowa i regionu potrzeby stałego rozwoju i dążenia do stosowania coraz doskonalszych technik i praktyk. Jego myśl, którą głosił oraz praca, którą każdego dnia podejmował wśród swych parafian, zaowocowała stworzeniem warunków dla współdziałania i współpracy międzyludzkiej oraz rozumieniem potrzeby współdziałania i współpracy dla potrzeb polepszenia nie tylko własnego bytu, ale również bytu osób potrzebujących pomocy. Ksiądz Prałat Wacław Bliziński (1870-1944), to jedna z najznamienitszych postaci Ziemi Kaliskiej i całej Wielkopolski XX wieku, której działalność wywarła swój znak dla tysięcy mieszkańców wsi całego naszego kraju. W celu upamiętnienia dokonań tego wielkiego Polaka, aby podkreślić znaczenie Jego działań na rzecz rozwoju spółdzielczości, rolnictwa i wsi, Rada Powiatu Kaliskiego podejmuje przedmiotowe stanowisko.

Info: Marta Wolarz

Fot. Agnieszka FÖrster

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie