Informacja o XXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 12 listopada 2020r., godz. 11:00 - zdalny tryb obradowania - korespondencyjnie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2020

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 września 2020 r.
3. Przyjęcie sprawozdania Starosty z realizacji uchwał.
4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a) w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Ceków – Kolonia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
c) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów,
d) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Trojanów w gminie Opatówek,
e) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
f) w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2020 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Zawodowa młodzież",
h) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
i) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
j) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2029.
5. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za I półrocze 2020 roku.
6. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za I półrocze 2020 roku.
7. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kaliskiego za rok szkolny 2019/2020.
8. Zamknięcie obrad.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

    Herb Powiatu Kaliskiego